ชื่อวิทยาศาสตร์Rasbora einthovenii
ชื่อสามัญBrilliant rasbora
ชื่อไทยซิวทอง
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลำธารและอ่างน้ำบริเวณพรุโต๊ะแดงจนถึงพรุในมาเลเซียและสุมาตรา บอร์เนียว
รายละเอียดเป็นปลาที่หายาก พบน้อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 8 ซม. มีรูปร่างทรงกระบอกเรียว แบนข้างเล็กน้อย ครีบหลังตั้งอยู่กึ่งกลางลำตัว ครีบหางเว้าลึก เส้นข้างลำตัวไม่สมบูรณ์มีถึงเพียงบริเวณหน้าครีบก้น ตัวมีสีส้มอมทอง เกล็ดสีเงินวาว มีแถบดำพาดตั้งแต่จะงอยปากไปถึงขอบครีบหางตอนกลาง แถบมีขนาดใหญ่ในตอนท้ายลำตัว ครีบสีส้มทอง ครีบหลังมีแถบสีคล้ำหรือเรื่อที่ขอบบน ปลายครีบสีจาง ครีบหางสีส้มสด ครีบก้นมีขลิบสีคล้ำ
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย