ชื่อวิทยาศาสตร์Schistura nicholsi
ชื่อสามัญloach
ชื่อไทยค้อหางแดง
วงศ์Balitoridae
ถิ่นที่อยู่อาศัย แม่น้ำโขงในประเทศไทย และลาว
รายละเอียดเป็นปลาค้อสวยงามที่มีขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 10 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็กร่วมกับปลาชนิดอื่น ตกแต่งตู้ด้วยกรวดแม่น้ำและก้อนหิน อุปนิสัยชอบนอนนิ่ง ๆ บนพื้นกรวด ลักษณะมีลำตัวเพรียวยาว พื้นลำตัวขาวขุ่น มีแถบสีดำตามขวางของลำตัว 8-10 แถบ ส่วนหัวด้านบนมีจุดประสีเข้มกระจายทั่ว ครีบหางเว้าตื้นสีแดง ครีบหลังสีเหลืองอ่อนมีจุดแดงใต้ครีบ ครีบอื่น ๆ สีเหลืองอ่อน
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย