ชื่อวิทยาศาสตร์Luciocephalus pulcher
ชื่อสามัญPikehead
ชื่อไทยช่อนเข็ม
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบเฉพาะในถิ่นอาศัยแบบพรุดั้งเดิม ตั้งแต่พรุโต๊ะแดงถึงสุมาตราและบอร์เนียว
รายละเอียดสามารถเลี้ยงในตู้ขนาดเล็ก ตกแต่งด้วยขอนไม้และพรรณไม้น้ำ เป็นปลาที่เลี้ยงค่อนข้างยาก ถูกรวบรวมเพื่อส่งออกเป็นจำนวนมากเช่นกันจากพรุโต๊ะแดง รูปร่างคล้ายปลาช่อน แต่ส่วนหัวและจะงอยปากแหลมยื่น จะงอยปากล่างยาวกว่าปากบน ตาโต เกล็ดใหญ่ ครีบหลังอันเล็กมีฐานสั้น อยู่ค่อนไปทางด้านท้ายใกล้กับคอดหาง ครีบหางมีปลายมน ครีบก้นมีฐานยาวแบ่งออกเป็นสองตอนโดยเว้าที่ตอนกลาง ครีบท้องเล็กมีก้านครีบอันแรกยาวเป็นเส้น ครีบอกเล็ก ตัวมีสีน้ำตาลไหม้หรือน้ำตาลอมเขียว ด้านหลังมีสีจางกว่าตอนกลางมีแถบใหญ่สีคล้ำขอบสีจางพาดจากจะงอยปากไปถึงโคนครีบหางและมีแถบสีจางพาดบริเวณด้านท้อง โคนครีบหางมีจุดจางสีดำขอบขาว ด้านท้องสีจาง ครีบหลังมีสีคล้ำ ครีบหางมีลายสีคล้ำประ ครีบด้านล่างใส ว่ายอยู่ใกล้ผิวน้ำเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 5-10 ตัว หรือลอยอยู่เหนือใบไม้เพื่อนรอเหยื่อ ขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ 20 ซม.
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย