ชื่อวิทยาศาสตร์Belontia hasselti
ชื่อสามัญMalay combtail
ชื่อไทยหมอจำปะ, หมอจำปา
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยพบเฉพาะในถิ่นอาศัยแบบพรุดั้งเดิม ตั้งแต่พรุโต๊ะแดงถึงสุมาตราและบอร์เนียว
รายละเอียดสามารถเลี้ยงในตู้ขนาดกลางที่ตกแต่งด้วยก้อนหิน ขอนไม้และพรรณไม้น้ำ เลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ มีขนาดใหญ่สุดที่พบความยาวประมาณ 20 ซม. ในธรรมชาติกิน กุ้ง แมลง แพลงก์ตอนสัตว์ เป็นอาหาร มีรูปร่างเป็นรูปไข่ค่อนข้างทรงเหลี่ยมคล้ายปลาหมอแต่กว้างกว่า ลำตัวแบนข้างมาก หัวโต ตาโต ปากเล็ก มีเกล็ดใหญ่ เส้นข้างตัวไม่ต่อเนื่องกัน ครีบหลังและครีบก้นมีฐานยาว มีก้านครีบแข็งที่ครีบหลัง 12-13 อัน ที่ครีบก้น 16 อัน ปลายครีบหลังและครีบก้นเรียวแหลม โดยเฉพาะในตัวผู้จะมีครีบยาวใหญ่กว่าตัวเมีย ครีบหางมีปลายมน ครีบท้องเล็กมีปลายของก้านครีบเรียวเป็นเส้นยาว 2 เส้น ตัวมีสีเหลืองทองหรือเหลืองคล้ำ ถึงน้ำตาลแดง ขอบเกล็ดมีสีคล้ำและที่ฐานครีบหลังตอนท้ายมีจุดสีดำ ครีบหลังและครีบก้นตอนหน้าสีคล้ำ ตอนท้ายรวมถึงครีบหางมีลายเส้นเป็นตาข่าย
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย