ชื่อวิทยาศาสตร์Mystus bocourti
ชื่อสามัญBocourt’s river catfish
ชื่อไทยแขยงธง, แขยงธงเผือก
วงศ์Bagridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำโขง
รายละเอียดเป็นปลาขนาดกลางขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ 15 ซม. สามารถเลี้ยงในตู้ร่วมกับปลาไม่มีเกล็ดชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จัดตู้ โดยวางวัสดุตกแต่งประเภทก้อนหินหรือขอนไม้ เพื่อให้มีที่หลบซ่อน ลักษณะมีรูปร่างยาว ลำตัวแบนข้างมาก หัวเล็กแหลม หนวดที่มุมปากยาวถึงหาง กระโดงหลังยาวไม่มีหยัก ครีบไขมันยาวอยู่ชิดกับครีบหลัง ตาค่อนข้างโต ครีบหางเป็นแฉกเว้าลึก แฉกบนยาวกว่าแฉกล่าง พื้นลำตัวมีสีเหลืองอมเขียว ครีบหลังและครีบท้องสีเขียว บริเวณฐานของครีบมีสีแดง ครีบไขมันและครีบหางสีเขียว
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย