ชื่อวิทยาศาสตร์ : Microgeophagus ramirezi
ชื่อสามัญ : Ramirez’s dwarf cichlid, Butterfly dwarf cichlid, Ram cichlid
ชื่อไทย : หมอแรม 7 สี, หมอรามิเรซ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Microgeophagus ramirezi var.
ชื่อสามัญ : Golden Ram cichlid
ชื่อไทย : หมอแรมทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Microgeophagus ramirezi var.
ชื่อสามัญ : Blue neon ram, German ram cichlid
ชื่อไทย : หมอบลูนีออนแรม, หมอแรมเยอรมัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vesicularia dubyana
ชื่อสามัญ : Java moss
ชื่อไทย : ชวามอส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hyophila involuta
ชื่อสามัญ : Star moss
ชื่อไทย : มอสดาวไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Taxiphyllum sp.
ชื่อสามัญ : spiky moss
ชื่อไทย : สไปกี้มอส

งานปลาสวยงามภาคเหนือครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2559 จัดที่ ศูนย์การค้า เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

อ่านต่อ | admin | Aug 2, 2016