Displaying 67-72 of 425 results.
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saurida elongata
ชื่อสามัญ : Slender lizardfish
ชื่อไทย : ปลาปากคมใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scolopsis monogramma
ชื่อสามัญ : Monogrammed monocle bream
ชื่อไทย : ปลาทรายขาวแถบน้ำตาล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scolopsis affinis
ชื่อสามัญ : Peters' monocle bream
ชื่อไทย : ปลาทรายขาวแถบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scolopsis vosmeri
ชื่อสามัญ : Whitecheek monocle bream
ชื่อไทย : ปลาทรายขาวคอขาว,กรัง,ข้าวเปียก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scolopsis margaritifera
ชื่อสามัญ : Pearly monocle bream
ชื่อไทย : ปลาทรายขาวเกล็ดเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pentapodus setosus
ชื่อสามัญ : Butterfly whiptail
ชื่อไทย : ปลาทรายขาว,สายรุ้ง,นกกะลิง