Displaying 25-30 of 387 results.
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saurida isarankurai
ชื่อสามัญ : Shortjaw saury
ชื่อไทย : ปลาปากคมอิศรางกูร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Synodus myops
ชื่อสามัญ : Bluntnose lizardfish
ชื่อไทย : ปลาปากคมหูดำ , ปลาปากคมจมูกสั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Synodus variegatus
ชื่อสามัญ : Variegated lizardfish
ชื่อไทย : ปลาปากคมลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saurida undosquamis
ชื่อสามัญ : Brushtooth lizardfish
ชื่อไทย : ปลาปากคมจุด
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Saurida elongata
ชื่อสามัญ : Slender lizardfish
ชื่อไทย : ปลาปากคมใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scolopsis monogramma
ชื่อสามัญ : Monogrammed monocle bream
ชื่อไทย : ปลาทรายขาวแถบน้ำตาล