Displaying 31-36 of 387 results.
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scolopsis affinis
ชื่อสามัญ : Peters' monocle bream
ชื่อไทย : ปลาทรายขาวแถบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scolopsis vosmeri
ชื่อสามัญ : Whitecheek monocle bream
ชื่อไทย : ปลาทรายขาวคอขาว,กรัง,ข้าวเปียก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scolopsis margaritifera
ชื่อสามัญ : Pearly monocle bream
ชื่อไทย : ปลาทรายขาวเกล็ดเหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pentapodus setosus
ชื่อสามัญ : Butterfly whiptail
ชื่อไทย : ปลาทรายขาว,สายรุ้ง,นกกะลิง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nemipterus mesoprion
ชื่อสามัญ : Mauvelip threadfin bream
ชื่อไทย : ปลาทรายแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nemipterus marginatus
ชื่อสามัญ : Red filament threadfin bream
ชื่อไทย : ปลาทรายแดงหางเหลือง