Displaying 55-60 of 68 results.
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Astronotus ocellatus
ชื่อสามัญ : Tiger oscar
ชื่อไทย : ออสการ์ลายเสือ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Astronotus ocellatus
ชื่อสามัญ : Albino oscar
ชื่อไทย : ออสการ์เผือก
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Astronotus ocellatus
ชื่อสามัญ : Oscar
ชื่อไทย : ออสการ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Symphysodon aequifasciata var.
ชื่อสามัญ : Snakeskin discus
ชื่อไทย : ปอมปาดัวร์สายพันธุ์สเนคสกิน, ปอมงู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Symphysodon aequifasciata var.
ชื่อสามัญ : Pegeon blood discus
ชื่อไทย : ปอมปาดัวร์สายพันธุ์ฝุ่น