Displaying 49-54 of 68 results.
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Microgeophagus ramirezi
ชื่อสามัญ : Ramirez’s dwarf cichlid, Butterfly dwarf cichlid, Ram cichlid
ชื่อไทย : หมอแรม 7 สี, หมอรามิเรซ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemichromis bimaculatus
ชื่อสามัญ : Jewel cichlid, Jewelfish
ชื่อไทย : หมอแรมแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cichla tamensis
ชื่อสามัญ : Peacock bass
ชื่อไทย : เทเมนลิส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cichla ocellaris
ชื่อสามัญ : Peacock bass
ชื่อไทย : ออสเซราลิส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tilapia buttikoferi
ชื่อสามัญ : Tilapia zebra
ชื่อไทย : ปลาหมอบัตเตอร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Astronotus ocellatus
ชื่อสามัญ : Albino tiger oscar
ชื่อไทย : ออสการ์ลายเสือเผือก