ชื่อวิทยาศาสตร์Trichogaster trichopterus
ชื่อสามัญBlue gourami, Three-spot gourami
ชื่อไทยกระดี่ กระดี่หม้อ
วงศ์Osphronemidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยแหล่งน้ำทั่วไปในภาคของประเทศไทย และประเทศอื่นในแถบอินโดจีน
รายละเอียดสามารถเลี้ยงในตู้ที่มีพรรณไม้น้ำหรือตู้ปลาทั่วๆไปได้อย่างสวยงาม ปัจจุบันมีการคัดพันธุ์ให้ได้สายพันธุ์เผือกเรียก “กระดี่เผือก” มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 10 ซม. ลักษณะมีลำตัวเพรียวยาวและแบนข้างมาก พื้นลำตัวมีสีเทาอ่อน มีแถบสีน้ำตาลอมเทาพาดเฉียงตลอดลำตัว ด้านข้างลำตัวมีจุดสีส้มอมน้ำตาลหรือสีดำขนาดใหญ่ 2 จุด อยู่บริเวณกึ่งกลางลำตัว 1 จุด บริเวณโคนครีบหางอีก 1 จุด แต่เหตุที่มีชื่อเรียกเรียก Three spot gourami เนื่องจากนับรวมตาเข้าไปอีก 1 จุด บริเวณครีบหลัง ครีบก้นและครีบหางมีจุดสีเหลืองกระจายทั่วไป ในปลาตัวผู้ สีจะเข้มจนเป็นสีส้ม ปากมีขนาดเล็กยื่นเฉียงขึ้นด้านบน ตาโตตั้งอยู่ในระดับเดียวกับปาก
เครดิตภาพ: ชาลทอง ภู่นิยม ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย