ชื่อวิทยาศาสตร์Polypterus endlicheri
ชื่อสามัญSaddled Bichir
ชื่อไทยไบเคอร์ลายเสือ
วงศ์Polypteridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยลุ่มน้ำต่าง ๆ ในแอฟริกากลาง
รายละเอียด
เครดิตภาพ: www.Pinterest.com ข้อมูล: นภัทร์ โสภณ