ชื่อวิทยาศาสตร์Saurida undosquamis
ชื่อสามัญBrushtooth lizardfish
ชื่อไทยปลาปากคมจุด
วงศ์Synodontidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดลักษณะคล้ายปลาปากคมชนิดอื่นๆมีรอยแต้มสีคำเรียงกันบนค้านข้างลำตัว และมีจุดสีคำเล็กๆ อยู่ที่ตอนหน้าของครีบหลังและครีบหางตอนบน
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ