ชื่อวิทยาศาสตร์Rastrelliger kanagurta (cuvier , 1816)
ชื่อสามัญIndian mackerel
ชื่อไทยปลาลัง
วงศ์Scombridae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดรูปร่างคล้ายปลาทู แต่มีตาโตกว่า และลำตัวยาว ครีบทุกครีบเป็นสีขาวเหลืองหรือขาวเทา
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ