ชื่อวิทยาศาสตร์Sphyraena jello (cuvier, 1829)
ชื่อสามัญPickhandle barracuda
ชื่อไทยปลาสากดำ
วงศ์Sphyreanidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดลำตัวยาว จะงอยปากยาว มุมปากอยู่ใต้ขอบหน้าของนัยน์ต ครีบหลังแยกห่างออกจากกันเป็น 2 ครีบ ครีบหลังอันแรกมีจุดเริ่มอยู่หลังจุดเริ่มต้นของครีบท้อง ครีบหลังอันที่สองมีจุดเริ่มอยู่หน้าจุดเริ่มต้นของครีบกัน ครีบหางเป็นแฉกลึก หลังสีดำอมเทา สีข้างและท้องสีขาวแถบคำเป็นบั้งๆ จากแนวสันหลังถึงบริเวณท้อง
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ