ชื่อวิทยาศาสตร์Sphyraena obtusata (cuvier, 1829)
ชื่อสามัญObtuse barracuda
ชื่อไทยปลาสากเหลือง ปลาน้ำคอกไม้ ปลาซัวกุน
วงศ์Sphyreanidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการแพร่กระจายทั่วไปบริเวณอ่าวไทยและอันดามัน
รายละเอียดลำตัวค่อนข้างกลม และยาวเรียว ท่อนหางแบนข้าง ปากแหลมขากรรไกรล่างยื่นยาวเลยริมขอบปากบน กระดูกแก้มเป็นมุมฉาก มุมปากยื่นไม่ถึงขอบนัยน์ตา ครีบหลังแยกออกเป็น ๒ ตอน จุดเริ่มต้นของครีบหลังตอนที่สองอยู่หลังจุดเริ่มต้นของครีบกันเล็กน้อย หลังสี่เหลืองอ่อน ท้องสีขาวบนลำตัวไม่มีบั้ง แถบ หรือจุดสี
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : คู่มือการจำแนกชนิดสัตว์น้ำทะเลที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าประมงฯ