ชื่อวิทยาศาสตร์Monacanthus chinensis
ชื่อสามัญFanbellied leatherjacket
ชื่อไทยวัวหางพัด
วงศ์Monacanthidae
ถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำและแนวปะการังชายฝั่งในแถบเอเชีย
รายละเอียดเป็นปลาในวงศ์ Monacanthidae มีความยาวประมาณ 40 cm มีจุดสีน้ำตาลเข้มถึงดำ มีจมูกแหลมหงายขึ้น ครีบหลังตอนแรกอยู่เหนือครึ่งหลังของตาหรือหลังตาเล็กน้อย ส่วนหางเป็นรูปพัด และมีเหนียงขนาดใหญ่ที่ด้านล่างของลำตัว สีจะแปรผันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม บางครั้งมีจ้ำและริ้วสีเข้มขึ้นผิดปกติ
เครดิตภาพ : โอภาส ชามะสนธิ์ ข้อมูล : fishbase.se วีระพล บุญเข็ม (แปล)