ชื่อวิทยาศาสตร์Nothobranchius guentheri
ชื่อสามัญKillifish
ชื่อไทยคิลลี่
วงศ์Nothobranchiidae
ถิ่นที่อยู่อาศัย
รายละเอียด
เครดิตอรุณี รอดลอย และคณะ