ชื่อวิทยาศาสตร์Puntius hexazona
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยเสือป่าพรุ
วงศ์Cyprinidae
ถิ่นที่อยู่อาศัย ในประเทศไทยพบที่พรุโต๊ะแดง และใกล้เคียงไปจนถึงมาเลเซีย สุมาตรา บอร์เนียว ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม
รายละเอียดเป็นปลาขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ที่สุดพบความยาวประมาณ 6 ซม. มีรูปร่างคล้ายปลาเสือข้างลายแต่ลำตัวเรียวยาวกว่า ปากเล็กมีหนวดยาว 1 คู่ ที่ขากรรไกรบน เกล็ดใหญ่ ครีบหลังก้านครีบแข็งที่มีหยักเล็กที่ขอบด้านหลัง ครีบหางเว้าลึก ตัวมีสีส้มอมน้ำตาล มีแถบดำพาดขวางตั้งแต่แนวลูกตาบนลำตัวถึงโคนหาง 6 แถบ แต่ละแถบมีขอบสีจาง ครีบมีสีส้มสด ครีบหางสีส้มจาง กินแพลงก์ตอนสัตว์ ตัวอ่อนแมลงน้ำเป้นอาหาร
เครดิตภาพ: อรุณี รอดรอย ข้อมูล:สุจินต์ หนูขวัญ และอรุณี รอดรอย