Displaying 91-96 of 100 results.
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala indica
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : ก้านธูป
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala sp. ‘’mini butterfly’’
ชื่อสามัญ : Rotala Mini butterfly
ชื่อไทย : โรทาล่าผีเสื้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala rotundifolia
ชื่อสามัญ : Red Rotala
ชื่อไทย : โรทาล่าทับทิม, โรทาล่าแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glossostigma elatinoides
ชื่อสามัญ : Glosso
ชื่อไทย : กรอสโซ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Micranthemum sp. "montecarlo-3"
ชื่อสามัญ : Large Pearl Grass
ชื่อไทย : เพิลกราส
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hemianthus callitrichoides
ชื่อสามัญ : Mini pearl weed , Mini baby tears
ชื่อไทย : เพิลหวีดจิ๋ว