Displaying 24-29 of 29 results.
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala indica
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : ก้านธูป
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala sp. ‘’mini butterfly’’
ชื่อสามัญ : Rotala Mini butterfly
ชื่อไทย : โรทาล่าผีเสื้อ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala rotundifolia
ชื่อสามัญ : Red Rotala
ชื่อไทย : โรทาล่าทับทิม, โรทาล่าแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rotala sp.
ชื่อสามัญ : Pearl Rotala
ชื่อไทย : โรทาล่ากุหลาบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pogostemon erectus
ชื่อสามัญ : draft eusteraris
ชื่อไทย : อุสแคระ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pogostemon helferi
ชื่อสามัญ : Little Star
ชื่อไทย : ดาวน้อย