ชื่อวิทยาศาสตร์Halymenia durvillei
ชื่อสามัญBranched halymenia
ชื่อไทยสาหร่ายลิ้นมังกร
วงศ์Halymeniaceae
ตำแหน่งในการลงปลูก
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมบริเวณชายฝั่ง ที่แสงส่องถึง
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียดทัลลัสเป็นแผ่นกว้างสีแดง ส้ม หรือม่วง ทัลลัสแตกแขนง ออกเป็นพุ่ม ปลายทัลลัสแหลมอาศัยขึ้นบนซากปะการัง กระจายเป็นหย่อมๆ ที่ระดับความลึก 6 เมตร พบบริเวณเกาะสิมิลันจังหวัดพังงา เป็นสาหร่ายที่ใช้ในอุตสาหกรรมในการผลิตคาราจีแนน
การขยายพันธุ์การแตกแขนงของทัลลัส
เครดิตภาพและข้อมูล: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพชรบุรี