ชื่อวิทยาศาสตร์Cryptocoryne tonkinensis
ชื่อสามัญWater Trumpet
ชื่อไทยผมหอม
วงศ์Araceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 27-29 °C
อัตราการเจริญเติบโตปานกลาง
รายละเอียดเป็นพรรณไม้นํ้าสวยงามประดับตู้ปลา โดยนิยมปลูกบริเวณกลางตู้ เป็นพืชเศรษฐกิจ ส่งออกขายต่างประเทศ ลำต้นเป็นเหง้าสั้นๆ และมีไหลแตกเป็นต้นใหม่ ใบเดี่ยว มีก้านใบสั้นกว่าแผ่นใบซึ่งมีลักษณะ เรียวยาว แตกจากลำต้นเป็นกอ โคนก้านใบแผ่กว้างเป็นแผ่นหุ้มประกบกัน แผ่นใบเรียวยาว ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ใบสีเขียวสด ต้นเหนือนํ้าใบยาว 7-10 เซนติเมตร กว้าง 0.3-0.5 เซนติเมตร เมื่อ ระดับนํ้าสูงจะปรับตัวอยู่ใต้นํ้าโดยแผ่นใบจะเปลี่ยนไปโดยมีขนาดเรียวยาวขึ้น และมีสีนํ้าตาลแดง ดอกย่อยเป็นดอกแบบแยกเพศ ดอกเพศผู้ และเพศเมียอยูบนช่อเดียวกัน ลักษณะดอกเป็น ช่อแบบสแปดิก ยาว 10-15 เซนติเมตร ช่อดอกอยู่ภายในใบประดับขนาดใหญ่ ใบประดับยาวเรียวและบิดเล็กน้อย หุ้มช่อดอกไว้ การกระจายพันธุ์ในธรรมชาติพบบริเวณนํ้าตกหรือซอกหินตามลำธารนํ้าไหลเอื่อยๆ
การขยายพันธุ์สามารถขยายพันธุ์โดยการแยกไหล หรือแยกต้นอ่อนที่เกิดจากต้นเดิม และเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ