ชื่อวิทยาศาสตร์Eriocaulon cinereum
ชื่อสามัญPipewort, Piperwort
ชื่อไทยหญ้าหัวหงอก, กระดุม
วงศ์Eriocaulaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลางถึงสูง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 25-30 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้า
รายละเอียดหญ้าหัวหงอก เป็นพืชล้มลุก อายุฤดูเดียว ลำต้นและใบคล้ายกก ขึ้นเป็นกอมีรากหยั่งดิน ใบเป็นใบเดี่ยวมีลักษณะ เรียวยาว ปลายใบแหลม ความยาวของแผ่นใบ 2-8 เซนติเมตร กว้าง 0.1-0.2 เซนติเมตร โคนใบแผ่กว้าง แตกออกจากกอแบบสลับถี่เป็น วงรอบโคนต้น 20-30 ใบ ดอกมีสีขาวขนาดเล็กออกเป็นกระจุกกลม ตรงปลายก้านดอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ก้านช่อดอกชูดอกตั้งตรง ยาว 10-30 เซนติเมตร ยาวเลยปลายใบขึ้นไป ภายในดอกมีเมล็ดขนาดเล็กสีนํ้าตาล ดอกออกประมาณเดือนตุลาคม แล้วต้นจะแห้งตายไป พอถึงฤดูทำนาหรือมีนํ้าขังต้นจะงอกมาใหม่ ราก มีจำนวนมากอาจมีความยาวมากกว่าความยาวใบถึง 3 เท่า ในธรรมชาติ พบเจริญเติบโตบริเวณลำธาร นาข้าว ทุ่งหญ้าที่มีนํ้าขัง หรือบริเวณที่มี ธาตุอาหารในดินสูง
การขยายพันธุ์ใช้วิธีแยกแบ่งกอไปเพาะในที่ชื้นแฉะ เพาะเมล็ด
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ