ชื่อวิทยาศาสตร์Bolbitis heteroclita
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยเฟิร์นโบบิทิส, รากดำใบใหญ่
วงศ์Lomariopsidaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้, หลังตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, ช่วงอุณหภูมิ 20-28 °C
อัตราการเจริญเติบโตช้า
รายละเอียดรากดำใบใหญ่ หรือ Bolbitis นิยมนำมาประดับสวนนํ้า(ในรุปแบบใบบก) หรือประดับตู้ปลา(ในรูปแบบใบน้ำ) โดยจัดเป็นไม้เด่นอยู่กลางตู้ หรือเกาะขอนไม้ก้อนหินประดับในตู้ปลา เป็นพรรณไม้น้ำที่มีราคาสูงและได้รับความนิยมในตลาด Bolbitis มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นประเทศไทย เมียนมาร์ และบริเวณเขตร้อนแถบอินโดไชน่า เช่น จีน และไตห้ วัน โดยมักพบเจริญอยู่ตาม ริมลำธารน้ำตก ทั้งบนดินและโขดหินที่มีดินติด ในพื้นที่ปา่ ดิบชื้น ที่มีความชุม่ ชื้นสูง มีแสงรำไรใกล้แหลง่ น้ำ รากดำใบใหญ่มีชื่ออื่นคือ เฟิร์นหางหงส์ กูดเป้า และกูดเป้าหลวง เฟิร์นชนิดนี้มีลำต้นเป็นเหง้าเล็กผอม กลม กว้างประมาณ 1-2 มิลลิเมตร สีเขียว ทอดขนานยาวไปตามผิวที่เกาะอาศัย เหง้ามีขนหรือเกล็ดสีดำ ใบ เป็นใบเดี่ยวหรือใบประกอบขนนกปลายคลี่ ก้านใบสีเขียว มีเกล็ดหุ้ม แผ่นใบยาว 20-30 เซนติเมตร ใบย่อย แตกเป็นคู่จำนวน 2-3 คู่ ใบย่อยรูปขอบขนาน โคนสอบ ก้านสั้น ปลายแหลมเรียวเป็นติ่ง ขนาด ใบย่อย กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 7-15 เซนติเมตร ปลายติ่งยาว 4-7 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ หรือเป็น คลื่นเล็กน้อย หรือจักมน ใบที่ปลายก้านคอดและแหลมเรียวยาว ดูคล้ายหาง หางนี้ยาวประมาณ 50-80 เซนติเมตร เกิดต้นอ่อนขึ้นบนปลายใบ มีเส้นแขนงใบแบบร่างแหเห็นได้ชัดเจนทั้งด้านบนและด้านล่าง ใบสปอร์มีรูปร่างแตกต่างจากใบปกติที่ไม่สร้างสปอร์ ก้านใบยาวกว่าใบปกติ และชูตัวใบตั้งขึ้นสูงกว่า ทรงพุ่ม มีใบย่อย 4 คู่ รูปขอบขนานและผอมเรียวกว่าใบปกติ กลุ่มอับสปอร์เรียงตัวทั่วใต้แผ่นใบย่อย
การขยายพันธุ์สามารถขยายพันธุ์โดยใช้สปอร์ และต้นอ่อนแตกจากใบ หรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จากใบอ่อน
เครดิตภาพ: นภัทร์ โสภณ ข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ