ชื่อวิทยาศาสตร์Hygrophila polysperma
ชื่อสามัญDraft Hygrophila, Indian Swampweed, Green Hygro
ชื่อไทยขาไก่เขียว
วงศ์Acanthaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกกลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง , Co2, ช่วงอุณหภูมิ 20 - 29 องศา
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียดเป็นพรรณไม้นํ้าสวยงามประดับตู้ปลา นิยมปลูกบริเวณกลางตู้หรือหลังตู้ มีลำต้นเรียวยาวแตกกิ่งก้าน จากลำต้นเดิม มีข้อปล้องชัดเจน รากงอก ออกจากข้อของลำต้นและบริเวณโคนต้น ลำต้นที่ขึ้นใต้นํ้ามักจะขึ้นตั้งตรง ลำต้น ที่เจริญเหนือนํ้ามีขนปกคลุมและถ้าตัดขวาง บริเวณลำต้น ต้นที่อ่อนมากๆ จะมีลักษณะ เป็นสี่เหลี่ยม เมื่อต้นแก่ขึ้นจะมีความ แข็งแรงกว่าลำต้นที่เจริญใตน้ำ ใบเดี่ยวรูปไข่ค่อนข้างยาว ปลายใบทู่ แผ่น ใบสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้ม หรือ สีเขียวอมนํ้าตาล หากได้รับแสงแดดจัดและมีธาตุอาหารที่เหมาะสม แผ่นใบบริเวณปลายยอดจะมีสีเขียวอ่อน ใบแตกออกเป็นคู่ ตรงข้ามกันและออกสลับกับคูถั่ดไป ดอกออกเป็น ช่อตามซอกของใบอยูบริเวณเหนือน้ำ ไม่มีก้านช่อดอก กลีบดอกสีม่วงอ่อนหรือสีขาว โคนกลีบดอกติดกันเป็นหลอด ปลายกลีบแยกเป็นสองส่วน ส่วนบนมี 2 แฉก ส่วนล่างมี 3 แฉก กลีบรองหรือใบประดับมีลักษณะเป็นเส้นยาว จำนวน 2 ใบ มีขนปก เกือบทุกส่วนของดอก ผลเป็นแบบแก่แล้วแห้งแตก (capsule) ภายในมีเมล็ด 20-30 เมล็ด พบขึ้นบริเวณ ที่มีกระแสนํ้าไหลเอื่อยๆ หรือบริเวณที่มีนํ้าท่วมขัง เช่น อ่างเก็บนํ้า หนองบึง เป็นต้น
การขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ใช้วิธีการตัดลำต้นปักชำในแปลงดิน แล้วตัดลำต้นที่แตกใหม่ไปปักชำ ใต้นํ้า จนกระทั่งมีลักษณะเรียวยาวจึงนำไปประดับตู้ปลา
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ