ชื่อวิทยาศาสตร์Hygrophila ringens
ชื่อสามัญ
ชื่อไทยหางนกยูงใบยาว, หลิวนํ้า
วงศ์Acanthaceae
ตำแหน่งในการลงปลูกหน้าตู้, กลางตู้
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแสงไฟความสว่างปานกลาง, Co2, ช่วงอุณหภูมิ 20-27 °C
อัตราการเจริญเติบโตเร็ว
รายละเอียดหางนกยูงใบยาว หรือหลิวนํ้า มีลำต้นเหนือนํ้ามีลักษณะกลมเรียว สีเขียว มีขนสีขาว ใบเดี่ยว มีสีเขียวเข้ม แตกออกจากลำต้นแบบตรงข้ามสลับฉาก ใบยาวและแคบ ขอบใบเกือบจะขนานกัน ปลายใบแหลม โคนใบมน ลำต้นใต้นํ้ามีลักษณะกลมเรียวยาว สีนํ้าตาลแดง ไม่มีขน แผ่นใบบางเรียวยาว สีเขียวอ่อน ฐานใบเรียวแหลมติดกับลำต้น ใบใต้นํ้ามักจะมีขนาดความยาวมากกว่าใบเหนือนํ้า ๒-๓ เท่า พลิ้วตัวไปตามกระแสนํ้า ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ ช่อดอกแบบ umbel หรือ panicle ดอกประกอบ ด้วยกลีบเลี้ยง ๕ กลีบ สีเขียว ตอนโคนของกลีบเลี้ยงติดกันเป็นหลอด กลีบดอกมี ๒ กลีบ สีม่วงอ่อน กลีบล่างซ้อนอยู่กับกลีบบน กลีบล่างด้านในมีลักษณะเป็นริ้วนูนขึ้นมา ผลเป็นแบบ capsule ภายใน มีเมล็ดจำนวนมาก การกระจายพันธุใ์ นธรรมชาติพบเจริญอยูเ่ หนือน้ำหรือแบบครึ่งบกครึ่งน้ำ ขึ้นริมลำธาร นํ้าตก
การขยายพันธุ์ใช้วิธีการตัดลำต้นปักชำในแปลงดิน แล้วตัดลำต้นที่แตกใหม่ไปปักชำใต้นํ้าจนกระทั่ง มีลักษณะเรียวยาว จึงนำไปประดับตู้ปลา
เครดิตภาพและข้อมูล: ดร. กาญจนรี พงษ์ฉวี และคณะ