ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arnoglossus aspilos
ชื่อสามัญ : Spotless lefteye flounder
ชื่อไทย : ลิ้นควาย, ใบไม้
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Engyprosopon grandisquama
ชื่อสามัญ : Largescale flounder
ชื่อไทย : ใบขนุน, ลิ้นควาย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Grammatobothus polyophthalmus
ชื่อสามัญ : Manyeyed flounder
ชื่อไทย : ซีกเดียว, ลิ้นหมาหงอนสั้น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ranunculus inundatus
ชื่อสามัญ : River buttercup
ชื่อไทย : เพิร์ลใบมือ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Monosolenium tenerum
ชื่อสามัญ : Pellia Moss
ชื่อไทย : มอสเกล็ดปลา, พีเรีย
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Blyxa japonica
ชื่อสามัญ :
ชื่อไทย : สันตะวา, บริกซ่า